قلاب ، علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ می دهند ؟ 

آزمون زندگی ما هم پر از قلاب هایست که وقتی اسیر طعمه اش می شویم تازه می فهمیم ماهیها بی تقصیرند ! حسد ، کینه ، خشم ، لذت ، غرور ، انزجار ، انتقام ، ترس ، شهوت ... ما خود اسیر کدامین طعمه ایم ؟

خداوندا !

عنایتی فرما تا از کنار این قلاب ها به راحتی بگذریم که شاید دیگر فرصتی برای برگشتن به دریا نباشد .