انواع بدحجابها

یکی از علماء می فرمودند: 

من یک وقت راجع به افرادی که بد حجاب هستند فکر می کردم حساب کردم و شمردم چند نوع بدحجاب داریم همه یک رقم نیستند. 

1- بعضی بدحجابها بسیار آدمهای خوبی هستند، منتها محیط خانوادگی وفامیلیشان بدحجاب بوده این هم هیچ غرضی نداشته واینجور بار آمده.

2- بعضی ها مادرهایشان بدحجاب هستند و او هم یاد گرفته. 

3- بعضی ها مادرهایشان حجاب دارد این لج می کند. 

4- بعضی ها مسأله را نمی دانند که بی حجابی یا بدحجابی حرام است. 

5- بعضی ها مشکل روحی دارند. 

6- بعضی ها کمبود دارند. 

7- بعضی ها کُلاً می خواهند به دین دهن کجی کنند. 

8- بعضی ها تقلیدی هستند مثلاً چون دختر خاله اش یا همسایه اش اینجوری است آنهم باید اینجور باشد. 

9- بعضی خیال می کنند تمدّن و تجدّداست. 

10- بعضی ها خانوادگی روانی و خیالی هستند. 

11- بعضی ها پول گرفته اند که فرهنگ بدحجابی یا بی حجابی را رواج دهند. و فرهنگ مبتذل غربی را در کشور مذهبی بیاورند و مردم را بی قید و بی بند و بار و بی دین و لامذهب بار بیاورند و هرکاری که می خواهند انجام دهند. 

12- بعضی ها بر اثر رفت و آمدها و روابط دوستانه و مسخره کردن دوستانشان... بی حجاب یا بدحجاب شده اند.

منبع: اندیشه قم