فقط چند لحظه از وقت خودت را برای دیدن این فیلم صرف کن شاید دیگه دل به دنیا نسپاری