فرزندم !

* دوست در هر موردى که با تو مشورت میکند، خوب یا بد، صادقانه خیر او را بخواه.

* با آن کس که با تو تندى میکند، نرمى کن که خیلى زود، با تو نرم خواهد شد.

* اگر از دوستت جدا میشوى، رشته‏اى از دوستى را بگذار بماند؛ تا اگر روزى خواست، با همان رشته، به دوستى برگردد.

* اگر کسى به تو خوش‏بین است، تو کارى کن تا واقعاً خیالش درست از کار درآید.

* حق دوستت را روى حساب رفاقتى که بینتان است، ضایع نکن.

* کسى که حقش را ضایع میکنى، دیگر دوستت حساب نمیشود....

بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه