××××××××××××××××××××××××××

- برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم

- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است

 
- خدا به ما دو گوش داده و یک زبان یعنی دوتا بشنو و یکی بیشتر نگو
 
- عمر آنقدر کوتاه است که نمیارزد آدم حقیر و کوچک بماند
 
- وقتی کسی بهم میگه باید باهات حرف بزنم ، تمام کارهای بدی که از اول زندگیم کردم یادم میاد
 
- برای خودت زندگی کن کسی که تو رو دوست داشته باشد با تو می ماند و برای تو می جنگد اما اگر نداشته باشد به هر بهانه ای می رود
 
-  برای خودت زندگی کن کسی که تو رو دوست داشته باشد با تو می ماند و برای تو می جنگد اما اگر نداشته باشد به هر بهانه ای می رود
 
- آنچه هستی هدیه خداوند به توست و آنچه می شوی هدیه توست به خداوند
 
- آنچه هستی هدیه خداوند به توست و آنچه می شوی هدیه توست به خداوند
 
- آنچه هستی هدیه خداوند به توست و آنچه می شوی هدیه توست به خداوند
 
          (((((((((((((((((((هزاران بار ..................)))))))))))))))))))))
 
 - چه کسی میداند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی / چه کسی میداند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی / پیله ات را بگشا , تو به اندازه ی یک دنیایی