فاطمه فقط مادر حسن حسین علیه السلام  نیست مادر همه ما هاست از ایشان بخواهیم واسطه بین ما و خدا شود و برای ما طلب مغفرت کند

باشد که ما هم ایشان پدر  و همسر و فرزندان پاکشان را الگو خود در همه مراحل زندگی قرار دهیم