مطمئن باش اگه دیندار بودن برترین ملاک تو برای ازدواج باشد . هرگز شکست نخواهی خورد و هرگز افسوس نخواهی خورد که چرا با فلانی ازدواج نکردی و قست تو این شد