تیر سه شعبه یعنی چه؟

تیر سه شعبه همین کارهایی است که ما در کوچه خیابان انجام می دهیم

همین بد حجابی سه شعبه دارد

یک شعبه اش آنی است که خودمان گناه می کنیم

یک شعبه اش  این است که دیگران را به گناه می‌اندازیم

یک شعبه اش قلب امام زمان است که ما نشانه گرفته ایم