فرزندم !

* جورى نباشد او در بدى کردن، تواناتر از تو در خوبى کردن باشد.

* ظلم هر که به تو ظلم مى‏کند، به نظرت بزرگ نیاید؛

* چون او دارد به سود تو و به ضرر خودش کار مى‏کند.

* پاداش یکى که تو را خوشحال کرده، بدى کردن نیست. 

بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه