فرزندم !


*با دوست، خودت را وادار که این گونه باشى:

* از تو برید، وصل باش.

* از تو رو گرداند، به او رو کن.

* با تو بخیل بود، بخشش کن.

* از تو دور شد، نزدیک برو.

* با تو تندى کرد، نرم باش.

* بدى کرد، عذرش را بپذیر.

* انگار بنده اویى و دوست، ولى‏نعمت توست.

* نکند این نرمى و وصل را در حق آن که شایسته نیست، یا جایى غیر جاى خودش، انجام دهى...

بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه