فرزندم!

1 - دور و بر خوبان بگرد تا از آنان شوى‏

2 - از اهل شر فاصله بگیر، تا از آنان جدا باشى.

3 - مال حرام، بد لقمه‏اى است‏

4 - زشت‏ترین ظلم، ظلم به ناتوان است ....

5 - خیلى وقت‏ها، یکى که انتظار ندارى ناصح و خیرخواه باشد، نصیحت خوبى مى‏کند؛

6 - ولى یکى که ناصح حسابش مى‏کنى، خیانت مى‏کند.

7 - به سمت فرصت‏ها بشتاب؛ قبل از این که از دست روند و به اندوه مبدل شوند.

8 - این که توشه‏ات را ضایع و آخرتت را خراب کنى، یک جور تبهکارى است.

9 - هر کارى، عاقبتى دارد.

10 - بهترین آنها، تجربه‏اى است که تو را پندى مى‏دهد.

11 - همین امروز و فرداست که تقدیر تو فرا برسد.

12 این طور نیست که هرکس چیزى مى‏خواهد، به آن برسد یا آن چه نیست، باز گردد.

13 این که توشه‏ات را ضایع و آخرتت را خراب کنى، یک جور تبهکارى است.

14 - همین امروز و فرداست که تقدیر تو فرا برسد...

بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه