فرزندم !
56 اگر مى‏توانى، نگذار یکى که نعمتى در اختیار دارد، بین تو و خدا قرار گیرد. (نعمت را به جاى این که از او بخواهى، مستقیم از خود خدا بخواه).
57 به هر حال، همان قسمت و سهم مقررت را مى‏گیرى؛
58 ولى کم و اندکى که خود خداى پاک به آدم بدهد، بزرگ‏تر و با ارزش‏تر از زیاد و بسیارى است که آفریدگانش بدهند؛ با این که همه و هر نعمتى از اوست.
59 جبران ضررى که از سکوت به تو مى‏رسد، آسان‏تر از جبران حرف‏هاى نابجاست.
60 بندهاى ظرف را اگر خوب و محکم ببندى، هرچه در ظرف است، سالم مى‏ماند.
61 من بیشتر دوست دارم که هرچه دارى، درست نگه‏دارى؛ تا این‏که بیفتى پى آن چه دیگران دارند.
62 تلخى یأس، بهتر از خواستن از مردم است.
63 کار کم درآمد با پاکدامنى، بهتر از توان‏گرى با گناه است.
64 آدم، راز خودش را بهتر از هر کس دیگر نگه مى‏دارد.
65 خیلى‏ها در راهى سعى مى‏کنند که به ضرر خودشان تمام مى‏شود.
66 پرحرف، هرزه‏گو مى‏شود
67 و آن که مى‏اندیشد، بینایى مى‏یابد.
بخشی از نامه سی و یکم نهج البلاغه