در نوشیدن آب این امور مستحب است: 1- در روز، ایستاده آب بخورد. 2- پیش از آشامیدن آب «بِسمِ اللّٰه» و بعد از آن «الحَمدُ للّٰه» بگوید. 3- به سه نفس آب بیاشامد. 4- پس از آشامیدن آب، حضرت امام حسین علیه السلام و خاندان و یاران او را یاد و قاتلان ایشان را لعن کند.


 در نوشیدن آب این امور مکروه است: 1- زیاد آشامیدن. 2- آشامیدن آب بعد از غذاى چرب. 3- با دست چپ آب نوشیدن. 4- در شب، ایستاده آب نوشیدن.