باتمام وجودگناه کردیم

نه نعمت هایش را ازماگرفت نه گناهانمان رافاش کرد.....

اگربندگی اش رامی کردیم چه می کرد؟ ...........